JVC ‘bốc hơi’ 74% lợi nhuận 2019 sau kiểm toán

02-07-2020 16:15:11+07:00
02/07/2020 16:15 3
  •  

JVC ‘bốc hơi’ 74% lợi nhuận 2019 sau kiểm toán

Sau kiểm toán, lãi sau thuế năm tài chính 2019 của CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật (HOSE: JVC) chỉ còn chưa tới 3 tỷ đồng, giảm 8 tỷ đồng tức 74% so với con số tại báo cáo tự lập.

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2019 của JVC

Sau kiểm toán, lãi sau thuế năm 2019 của JVC ở mức 2.8 tỷ đồng, giảm 74% so với con số trong báo cáo tự lập (10.8 tỷ đồng). Điều này đến từ việc các khoản giảm trừ doanh thu tăng 1.7 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 6 tỷ đồng sau kiểm toán.

Trong BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2019, kiểm toán chỉ ra tại ngày 31/03/2020, khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng hơn 59 tỷ đồng, khoản phải trả trước cho người bán ngắn hạn 14.9 tỷ đồng và khoản phải thu ngắn hạn khác bao gồm số tiền tạm ứng 16.7 tỷ đồng tồn đọng lâu ngày.

Kiểm toán không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng về tính hiện hữu của các khoản công nợ phải thu ngắn hạn của khách hàng, trả trước và tạm ứng nói trên cũng như tính chính xác của giá trị dự phòng tương ứng đã trích lập nêu trên ở niên độ trước. Do đó không thể xác định được liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu này trên BCTC hợp nhất của JVC cho năm tài chính 2019 hay không.

Phía JVC cho biết nguyên nhân điều này do kiểm toán viên không nhận được thư xác nhận công nợ tại ngày 31/03/2020 cho các khoản công nợ này. Theo JVC, đây là các khoản phải thu, trả trước cho người bán phát sinh từ những năm tài chính trước trong đó bao gồm 23.6 tỷ đồng là công nợ phải thu của những công ty liên quan đến Ban Giám đốc tiền nhiệm và là số dư tạm ứng cho CBCNV phát sinh trong giai đoạn Ban Giám đốc tiền nhiệm điều hành.

Tại thời điểm lập BCTC năm tài chính 2019, JVC chưa thu thập được đầy đủ thư xác nhận công nợ của các khách hàng và thư xác nhận số dư cho những khoản tạm ứng kể trên.

Duy Na

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang