VSD công bố Quy chế hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán giao dịch và thực hiện chứng quyền có bảo đảm

17-03-2018 10:20:15+07:00
17/03/2018 10:20 0
  •  

VSD công bố Quy chế hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán giao dịch và thực hiện chứng quyền có bảo đảm

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) công bố Quy chế hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán giao dịch và thực hiện chứng quyền có bảo đảm.

* Tài liệu đính kèm: Quy chế

* Chứng quyền có đảm bảo: Ngày thanh toán là T+2

Theo Quy chế, chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant, CW) là chứng quyền mua dựa trên chứng khoán cơ sở là cổ phiếu niêm yết, thực hiện quyền kiểu châu Âu và có phương thức thanh toán bằng tiền. Chứng quyền kiểu châu Âu là chứng quyền mà người sở hữu chứng quyền chỉ được thực hiện tại ngày đáo hạn.

Giá thanh toán chứng quyền là giá tổ chức phát hành (TCPH) thông báo cho VSD để làm căn cứ tính tiền thanh toán cho người sở hữu. Đối với trường hợp thực hiện chứng quyền do đáo hạn, giá thanh toán căn cứ theo giá thanh toán do Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK) tính toán và công bố. Đối với các trường hợp khác, giá thanh toán sẽ do TCPH tự tính toán theo quy định

Chứng quyền có lãi là chứng quyền mua có giá thực hiện thấp hơn giá của chứng khoán cơ sở.

Nhà đầu tư khi thực hiện mua chứng quyền do TCPH chào bán phải đăng ký một tài khoản lưu ký để nhận chứng quyền được phân bổ về. Chứng quyền đã được phân phối sẽ được VSD tự động hạch toán ký gửi vào tài khoản lưu ký chứng khoán của nhà đầu tư ngay sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền. Đối với số chứng quyền TCPH chưa phân phối hết, VSD sẽ hạch toán ký gửi vào tài khoản lưu ký chứng khoán tự doanh của TCPH.

Việc thanh toán giao dịch chứng quyền niêm yết tại SGDCK được thực hiện theo kết quả bù trừ đa phương với ngày thanh toán là ngày làm việc thứ hai sau ngày giao dịch (T+2) và theo nguyên tắc chuyển giao chứng quyền đồng thời với thanh toán tiền (DVP).

Về thực hiện chứng quyền, ngày đăng ký cuối cùng là ngày làm việc thứ 2 sau ngày giao dịch cuối cùng tại SGDCK. Trường hợp thực hiện chứng quyền do đáo hạn, ngày đăng ký cuối cùng là ngày đáo hạn chứng quyền. Ngày thanh toán là ngày làm việc thứ 5 kể từ ngày đăng ký cuối cùng.

Trường hợp thực hiện chứng quyền do đáo hạn, việc thanh toán cho người sở hữu chứng quyền chỉ áp dụng trong trường hợp chứng quyền có lãi.

Chậm nhất 2 ngày làm việc trước ngày thanh toán tiền, TCPH phải chuyển đủ số tiền thanh toán cho người sở hữu chứng quyền lưu ký vào tài khoản tiền theo thông báo của VSD. Trường hợp chậm chuyển tiền thanh toán, chậm nhất 1 ngày làm việc trước ngày thanh toán, TCPH phải thông báo bằng văn bản cho VSD nêu rõ lý do chậm chuyển tiền.

Tiền thanh toán cho người sở hữu chứng quyền được VSD phân bổ vào tài khoản của thành viên lưu ký liên quan trong ngày làm việc liền trước ngày thanh toán. Thành viên lưu ký chịu trách nhiệm phân bổ tiền cho khách hàng trong ngày thanh toán.

Trường hợp TCPH thông báo chứng quyền không có lãi và không phải thanh toán cho người sở hữu chứng quyền, trong vòng 1 ngày làm việc sau ngày nhận được văn bản của TCPH, VSD gửi thông báo cho SGDCK và các thành viên lưu ký về về việc hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền.

Anh Đức

FiLi


 

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang